Život je příběh, který si píšeme sami ...

Září 2006

Zářijové úterýčko

26. září 2006 v 7:11 Pro dnešní den
AFIRMACE PRO DNEŠNÍ DEN ...
Život má svůj vlastní rytmus a spád
a já jsem jeho součástí.
DŮVĚŘUJI ŽIVOTNÍMU PROCESU.
Můj život mi přináší pouze dobré a pozitivní zkušenosti.
ZMĚNA V NAŠICH ŽIVOTECH ...
Časy velkých změn v našem životě zpravidla provází také intenzivní zkušenosti.
Intenzita může být někdy bolestná.
Často je ovšem zcela jednoduše velkolepá, napínavá a dokonce i radostná.
O tom vždy rozhoduje především náš vnitřní postoj vůči ní.
Vždy sklízíme to, co jsme zaseli.
Odpovězte si na otázky ...
Co cítíte, když se chce ve vašem životě něco změnit ?
Existuje něco, od čeho byste se chtěli odpoutat ?
Existují kroky, o nichž víte, že byste je měli udělat nebo připustit, aby se staly ?
Možnost řešení ...
Zkoumejte, co ve svém životě pociťujete jako stísňující a strnulé a zapište si to.
Uvědomte si přitom, jaké představy vás omezují a vnitřně je opusťte.
Otevřete se něčemu novému, i když přitom ještě přesně nevíte, co to je a jak by se to mohlo stát.
Otevřením a rozšířením vašeho vědomí se také otevírá a rozšiřuje váš život.
Učte se stále více radovat ze intenzity, která může změny provázet.
Buďte otevřeni lásce, ale nikomu nedovolte, aby vás vlastnil nebo vámi manipuloval.
Totéž samozřejmě platí pro lásku, kterou dáváte druhým.

Přání pro čtvrtek

14. září 2006 v 6:21 Pro dnešní den
"Nikdy nebudete vědět čeho jste schopni,
když budete poslouchat svůj strach."
Máte před sebou výzvu, abyste spoutali sílu svých myšlenek a napřímili je k tomu, co má pro vás v životě hluboký smysl. Už se dál nenechte rozptylovat ani zdržovat. Na chvíli se zastavte a vymaňte z každodenního shonu.
Zeptejte se sami sebe:
"Co chci udělat ze svého života? Jaké jsou mé cíle? Pro co chci žít?"
Rada:
Napište si seznam všech přání a cílů . Dovolte, aby se tohoto procesu zúčastnilo vaše vnitřní dítě, jako byste sepisovali objednávku života.
Jakmile to dokončíte, představte si naplnění svého cíle, jako byste jej dosáhli již nyní - tady a teď.
Co teď prožíváte? Zapište si své pocity a pokračujte tak dlouho, dokud vás to bude bavit.
"Kdo hraje s odkrytými kartami,
je nezřídka pokládán za toho, kdo kazí hru."

Je to jen příběh ...

11. září 2006 v 8:24 Poselství a moudra z knih

MISTR

Přišel jednoho dne na zem Mistr. Učil se o tomto světě ve státních středních školách a později, jak dospíval, i ve svém řemesle jako automechanik. Tento Mistr však měl znalosti i z jiných zemí a jiných škol, z jiných životů, které prožil. Pamatoval si je, a tak se stal moudrým a silným. Ostatní jeho sílu viděli a přicházeli k němu pro radu.
Mistr věřil, že má moc pomoci sobě a celému lidstvu, a když tomu věřil, bylo tomu tak. Ostatní jeho moc viděli a přicházeli k němu, aby vyléčil jejich bolesti a mnohé nemoci. Mistr věřil, že je správné, aby se každý člověk považoval za Božího syna, a když tomu věřil, bylo tomu tak. Dílny a garáže, kde pracoval, byly přeplněny těmi, kteří vyhledávali jeho učení a jeho dotek, a venku na ulicích se tlačili další, kteří toužili po tom, aby na ně, až půjde kolem, padl třeba jen jeho stín a změnil jejich život. A právě kvůli těmto davům přikázalo Mistrovi několik vedoucích a mistrů, aby opustil své nástroje a šel svou cestou, neboť byl tak těsně obklopen davy lidí, že jemu ani ostatním mechanikům nezbývalo místo na práci.
Odešel tedy na venkov a lidé, kteří šli za ním, ho začali nazývat Mesiáš a kouzelník, a když tomu věřili, bylo tomu tak.
Vždy k nim promlouval v podobenstvích. Říkal jim: "V každém z nás je ukryta moc dát souhlas ke zdraví a k nemoci, k bohatství a k chudobě, ke svobodě a k otroctví. Jsme to právě my a nikdo jiný, kdo je ovládá."
I promluvil jeden mlynář a řekl: "Lehko se ti to mluví, Mistře. Jsi veden tak, jak my nejsme, a nemusíš dřít tak jako my. Člověk si na tomto světě musí na své živobytí vydělat těžkou prací."
Mistr odpověděl: "Na dně jedné velké křišťálové řeky žila kdysi celá kolonie tvorů.
Nad všemi - mladými i starými, bohatými i chudými, dobrými i zlými - tiše plynul proud řeky, proud plynoucí svým vlastním směrem, proud, který znal jen své vlastní křišťálové já. Každý tvor lpěl svým vlastním způsobem na větvích a kamenech na dně řeky, neboť lpění byl jejich jediný způsob života a vzdorovat proudu se učili od narození.
Nakonec však jeden tvor prohlásil "Už mám dost toho lpění. I když to nevidím na vlastní oči, věřím, že proud ví, kam plyne. Pustím se a nechám ho, ať mě nese, kam se mu zachce. Kdybych tu měl dál zůstat přilepený, umřel bych nudou." Ostatní se mu smáli a říkali: "Blázne! Pusť se a ten proud, který obdivuješ, tě srazí a rozdrtí o skály. Zemřeš rychleji než nudou." Ale on na ně nedbal a s nádechem se pustil a byl okamžitě stržen proudem a drcen o skály. V okamžiku, kdy tento tvor odmítl další lpění, ho však proud vyzdvihl ze dna a už nic ho nezraňovalo a nepůsobilo mu bolesti.
A tvorové níže po proudu, kteří ho neznali, vykřikovali: "Podívejte, zázrak! Tvor jako my a létá! Podívejte, Mesiáš, přišel nás zachránit. Tvor unášený proudem jim říkal: "Nejsem Mesiáš o nic víc než vy. Řeka vás sama s radostí vyzvedne ke svobodě, jen co se odvážíte a pustíte se. Naší skutečnou prací je tato cesta, toto dobrodružství."
Oni však o to víc křičeli "Spasiteli!" a celou dobu lpěli na svých kamenech, a když znovu vzhlédli, byl pryč a oni zůstali sami a vytvářeli legendy o Spasiteli."

Toho dne, kdy Mistr viděl, že ta spousta lidí se kolem něj den za dnem tlačí víc a víc, blíž, těsněji a prudčeji než dříve, když si uvědomil, že ho bez přestání nutí, aby je uzdravoval, sytil svými zázraky, učil se za ně a žil jejich životy, odešel na vrchol jednoho kopce a tam se modlil.
A ve svém srdci řekl Nekonečnému Zářícímu Bytí: "Je-li to tvá vůle, sejmi ze mne tento kalich a zprosti mne tohoto neuskutečnitelného úkolu. Nemohu žít život druhé duše, a přesto jich deset tisíc volá po tom, abych tak činil. Je mi líto, že jsem vše nechal zajít až tak daleko. Je-li to tvá vůle, dovol mi vrátit se zpět k mým motorům a nástrojům a žít jako ostatní lidé."
A na vrcholku kopce k němu promluvil hlas, který nebyl ani mužský ani ženský, ani hlasitý ani slabý, jen nekonečně laskavý. A ten hlas mu řekl: "Ne má vůle, ale tvá se staň. Neboť to, co je tvá vůle, je moje vůle pro tebe. Jdi tedy svou cestou jako ostatní lidé a buď na Zemi šťastný."

Mistr byl za to, co slyšel, rád. Poděkoval, a jak scházel s kopce, začal si broukat písničku mechaniků. A když na něj davy lidí začaly znovu naléhat se svými strastmi a dožadovat se, aby je léčil, aby se za ně učil a aby je neustále sytil svými znalostmi a bavil svými zázraky, usmál se na ně a s potěšením jim řekl: "Skončil jsem."
Zástup na chvíli oněměl úžasem.
I zeptal se jich: "Kdyby člověk řekl Bohu, že chce ze všeho nejvíc za každou cenu pomoci trpícímu světu, a Bůh mu odpověděl a řekl mu, co má dělat, měl by ho poslechnout?!

"Samozřejmě, Mistře!" křičela většina. "Mělo by mu být potěšením prožívat pekelná muka, kdyby to Bůh žádal!"

"Bez ohledu na to, jaká muka a jak obtížný je ten úkol?"

"Mělo by pro něj být ctí být pověšen, blažeností být přibit na strom a upálen, kdyby tomu chtěl Bůh," řekli.

"A co byste dělali," zeptal se Mistr zástupů, "kdyby k vám Bůh promluvil tváří v tvář a řekl: "PŘIKAZUJI VÁM, ABYSTE NA TOMTO SVĚTĚ BYLI ŠŤASTNÍ, DOKUD BUDETE NAŽIVU." Co byste dělali pak?"

A dav byl úplně zticha a na úbočích kopců v celém údolí, kde stáli, nebylo slyšet ani hlásku.

A Mistr promluvil do toho ticha: "Poznání, pro které jsme si vybrali tento život, najdeme na cestě našeho štěstí. Právě to jsem se dnes naučil a rozhodl jsem se vás opustit, aby každý z vás mohl jít po své vlastní cestě podle svých vlastních rozhodnutí."

Prošel davem, opustil jej a vrátil se do každodenního světa lidí a strojů.Zářijové pondělíčko

11. září 2006 v 8:22 Pro dnešní den
Váš život si žádá regeneraci ...
Darujte větší péči svému tělu,
odmění vás pocitem štěstí,
harmonie a jasnosti.
Naslouchejte čistým tónům své duše,
odmění vás důvěrou a vírou v sebe sama.

Bezstarostná neděle ...

10. září 2006 v 10:05 Poselství a moudra z knih
MILUJTE OSTATNÍ BEZ JAKÝCHKOLI PODMÍNEK;
Když milujete ostatní bezpodmínečnou láskou,
pak se člověk i Bůh ve vás spojí s Duchem života.,
který vámi proudí.
Váš život bude vyjadřovat krásu Ducha a váš sen se stane mistrovským uměleckým dílem.

Stopy

....Umírá životem těžce zkoušený starý člověk. V posledních okamžicích svého života rozmlouvá s Bohem a vrací se až do svých dětských let...;
Svůj život vidí jako stopy v písku na břehu nekonečného oceánu...
Vedle jeho chodidlových stop vidí ještě jedny a ptá se Boha , čí že jsou to stopy....?
Bůh mu na to odpovídá, že ho provázel celý život. Ale najednou přijdou k místu "životnímu úseku", kde zůstaly jen jedny stopy.
Člověk Bohu vyčítá : Vidíš Bože, v těch nejhorších a nekrušnějších dobách jsi mne opustil, protože tu vede jen jedna stopa.
Bůh odpověděl: " člověče, neopustil jsem tě, ale nesl jsem tě na rukách......"

Sobota jako malovaná ?

9. září 2006 v 8:59 Poselství a moudra z knih

UZDRAVTE SAMI SEBE A VÁŠ VZTAH SE TAKÉ UZDRAVÍ;

Až dokážete vyléčit sami sebe,
budete připraveni na vztah beze strachu a rizika závislosti.
Pokud na sobě vy i váš partner zapracujete,
uvidíte, jak rychle dosáhnete pokroku.

Motýl

Jednoho dne se v zámotku objevil malý otvůrek; člověk seděl a několik hodin pozoroval motýla, jak se usilovně snaží protlačit tělo tímto malým otvůrkem ven. Pak se zdálo, jako by byl stále na jednom místě.
Zdálo se, že se dostal tak daleko, jak mohl a že se už dále dostat nemůže.
Člověk se tedy rozhodl motýlovi pomoci: vzal nůžky a zámotek rozstřihl.
Motýl se z něj pak snadno dostal. Měl však scvrklé tělo, byl drobný a měl svraštělá křídla. Člověk pokračoval v pozorování, protože čekal, že se křídla každou chvíli rozevřou, zvětší a rozšíří, aby byla schopna nést tělo motýla a aby byla pevná.
Nic z toho se nestalo! Motýl ve skutečnosti strávil zbytek života lezením se scvrknutým tělem a svraštělými křídly. Nikdy nebyl schopen létat.
Člověk ve své laskavosti a dobrém úmyslu nepochopil, že omezující zámotek a zápas nutný k tomu, aby se motýl dostal přes drobný otvůrek, je způsob, jakým příroda vytlačuje tekutinu z těla motýla do jeho křídel, aby byl schopný létat, až se jednou ze zámotku osvobodí.
Někdy jsou zápasy přesně tím, co
v životě potřebujeme.

Pokud by nám bylo umožněno jít životem bez překážek, tak by nám to mohlo uškodit. Nebyli bychom tak silní, jak bychom mohli být. Nikdy bychom nebyli schopni létat.

Chtěl jsem sílu...... a dostal jsem potíže, aby mě posílily.
Chtěl jsem moudrost... a dostal jsem problémy, abych je řešil.
Chtěl jsem blahobyt... a dostal jsem mozek a sílu, abych mohl pracovat.
Chtěl jsem odvahu .... a dostal jsem překážky, abych je překonával.

Chtěl jsem lásku..... a dostal jsem ztrápené lidi, abych jim pomáhal.
Chtěl jsem výhody............ a dostal jsem příležitosti.

"Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl......, ale dostal jsem všechno, co jsem potřeboval."
Žij život beze strachu, postav se všem překážkám a věz, že jsi schopen je překonat.

Páteční rozjímání

8. září 2006 v 7:54 Poselství a moudra z knih

JSTE ZODPOVĚDNI POUZE ZA SVOU POLOVINU VZTAHU.

V každém vztahu existují dvě poloviny,
ale vy jste zodpovědní pouze za svou polovinu vztahu;
nemůžete ovládat tu druhou.
Respektujte druhou polovinu
a váš vztah bude vždy plný pohody.

Žena

Než Pán Bůh vytvořil ženu, pracoval už šestý den přesčas.Anděl se
zjevil a řekl:
"Proč se tou jednou bytostí zabýváš tak dlouho?"
A Pán Bůh odpověděl:
"Viděl jsi její specifický popis? Musí být kompletně omyvatelná, ale ne
plastická, musí mít 200 pohyblivých částí, všechny nahraditelné, musí
fungovat na černé kávě a zbytcích, musí mít lano, které udrží najednou dvě
děti a které zmizí, když ty se pak postaví na vlastní nohy. Musí mít
polibek, co vyléčí cokoliv od odřeného kolena ke zlomenému srdci a musí mít
6 párů rukou."
Anděl byl ohromený tímto požadavkem. Pán Bůh zareagoval: "Víš, ty ruce to
není problém. Problém jsou tři páry očí, co matky musí mít. Jedním párem oči
musí vidět skrz zavřené dveře a bude se ptát dětí, co dělají i přesto, že to
bude vědět. Další pár vzadu na hlavě, aby věděla, co potřebuje vědět,
přestože si nikdo nebude myslet, že to dokáže. No a třetí pár bude vpředu na
hlavě. Ty jsou na dívání se na plačící dítě, a těmi bude vyjadřovat, že mu
rozumí a miluje ho i bez vyslovení byť jen jediného slova."
Anděl se pokoušel zastavit Pána Boha: "Je to příliš práce na jeden den,
počkej aspoň do zítřka, pak to dokončíš!"
"Ale to nemůžu!" zaprotestoval Pán Bůh, "jsem tak blízko k dokončení tohoto
stvoření. Je tak blízké mému srdci. Ona už uzdravuje sama sebe, když je
nemocná, a dokáže živit rodinu!"
Anděl přistoupil blíž a dotkl se ženy: "Ale ty jsi ji udělal tak měkkou,
Pane."
"Je měkká," souhlasil Pán Bůh, "ale taktéž jsem ji vytvořil tvrdou a
neochvějnou. Ty nemáš ponětí, v čem musí vytrvat, nebo co úspěšně dokončit."
"Bude schopná myslet?" zeptal se Anděl.
Pán Bůh odpověděl: "Nejenže bude schopná myslet, ale bude schopná i
zdůvodňovat a vyjednávat."
Anděl si potom něčeho všiml, natáhl se a dotkl se tváře ženy.
"Aj, vypadá to, že tenhle model ti promoká. Říkal jsem ti, že jsi do ní
zkoušel vložit příliš mnoho."
"To není promokání!" namítl Pán Bůh, "to je slza."
"Na co je slza?" zeptal se Anděl.
Pán Bůh odpověděl: "Slza je její způsob pro vyjadřování radosti, smutku,
její bolesti, jejího rozčarování, její samoty, jejího žalu i hrdosti."
Anděl byl ohromený. "Ty jsi génius, Pane. Myslel jsi na všechno."
"Ženy mají sílu, co okouzlí muže. Nosí děti, nosí utrpení. Nosí povinnosti,
ale přitom drží pohromadě štěstí, lásku a radost. Usmívají se, když chtějí
křičet. Zpívají, když chtějí plakat. Pláčí, když jsou šťastné a smějí se,
když jsou nervózní. Perou se za všechno, čemu věří. Postaví se proti
nepravosti. Neberou "Ne" jako odpověď, když věří v lepší řešení. Nepotřebují
nové boty, aby je mohly mít jejich děti. Jdou k lékaři s ustaranou
přítelkyní. Milují nepodmínečně. Pláčí, když jejich děti excelují a radují
se, když jsou jejich přátelé oceněni. Jejich srdce se lámou, když zemře
přítel. Trápí se při ztrátě člena rodiny, ale stále jsou silné. I když si
myslí, že už jim žádná síla nezůstala. Vědí, že pohlazení a polibek vyléčí
zlomené srdce.
Ženy jsou různých velikostí, barvy a tvarů. Budou řídit, létat, chodit,
běhat. Srdce ženy je to, co způsobuje, že se svět otáčí. Ženy dělí od mužů
mnohem víc než jen porod - nosí radost a naději. Nabízí soucit a ideály.
Ženy mají vždycky co říct a co darovat."Čtvrtek jako každý jiný ?

7. září 2006 v 7:17 Pro dnešní den
Ti nejšťastnější nemusí nutně
mít to nejlepší z nejlepšího;
prostě se snaží získat co nejvíce
ze všeho, co jim přijde do cesty.

Ta nejskvělejší budoucnost bude vždy
založena na zapomenuté minulosti;
nemůžete jít dál životem dokud
nepřekonáte minulé chyby a srdceboly.

Když jste se narodili, plakali jste
a všichni kolem vás se usmívali.
Žijte tak svůj život až do konce,
buďte tím, kdo se stále usmívá,
když všichni kolem pláčou.


Pro krásnou středu

6. září 2006 v 7:12 Pro dnešní den
Sněte o tom, o čem chcete snít;
jeďte tam, kam chcete jet;
buďte tím, kým chcete být,
protože život je jen jeden
a jen jedna šance dělat všechny věci,
které chcete dělat.

Kéž máte v životě dost štěstí, aby vám bylo dobře;
dost zkoušek, abyste se stali silnými;
dost žalu, abyste zůstali lidmi;
dost naděje, abyste se stali šťastnými
.


Právě probíhá Reiki seminář

5. září 2006 v 14:57 Akce a semináře
REIKI
V NAŠEMŽIVOTĚ
Dnes a zítra - tj. 5. a 6. září probíhá další REIKI SEMINÁŘ,
tentokrát REIKI 1. STUPNĚ.
Kdo máte zájem o příští seminář a zasvěcení do krásné univerzální reiki energie,
můžete se ozvat na moji emailovou adresu:
nebo na telefonní čísla:
607 600 024
311 512 488
Přeji všem krásné zářijové dny.

Pro úterý

5. září 2006 v 7:05 Pro dnešní den

V životě jsou chvíle,

kdy vám někdo chybí
tak moc, že byste ho chtěli vytáhnout
ze svých snů a skutečně ho objímat!

Když se zavře jedna brána ke štěstí, další se otevírá,
ale my se často tak dlouho díváme
na zavřenou bránu, že si nevšimneme té,
která se pro nás už otevřela.

Nezajímejte se o vzhled, může klamat.
Nezajímejte se o bohatství, i to odvane pryč.
Najděte někoho, kdo vás přiměje k úsměvu,
protože stačí jenom jeden úsměv,
aby se temný den zdál jasnějším.
Najděte někoho, kdo přiměje vaše srdce, aby se smálo.Obyčejný příběh

5. září 2006 v 7:00 Poselství a moudra z knih

NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY

-
PRYČ S DOMNĚNKAMI;

V každém vztahu si můžete utvořit domněnku, že druhá strana ví, co si myslíte, a že tudíž není třeba vyslovovat svá přání. Domníváte se, že druhá strana udělá to, co sami chcete, protože vás přece dobře zná. Jenomže jakmile to druhá strana neudělá, cítíte se být ublíženi a myslíte si: Jak mi to jen mohli udělat? Měli přece vědět, že ...

Příběh :

On a ona

On byl robustní, měl silný hlas a drsné způsoby. Ona byla křehká a velmi něžná.
Uzavřeli spolu manželství. Ale ve chvíli, kdy všechny děti odrostly a byly zabezpečeny, žena ztratila svůj úsměv, hubla a stávala se čím dál průsvitnější. Zakrátko už nemohla ani vstát z postele. Po všelijakých vyšetřeních si lékař vzal manžela stranou a sdělil mu: "Řekl bych jednoduše, že vaše žena už nechce žít."
Muž si sedl beze slova na okraj lůžka své ženy a vzal ji za ruku. Potom silným hlasem rozhodně prohlásil: "Ty neumřeš!" "Proč?" zeptala se ho hlasem tichým jako lehký závan větříku."Protože já tě potřebuju!" "A proč jsi to neřekl dříve?"
Od té chvíle se její stav začal zlepšovat. A dnes se má výborně. Odborníci se ještě dlouho dohadovali, o jakou nemoc šlo a jakým lékařským zákrokem se uzdravila.
Nikdy nečekej na zítřek, když máš někomu říci, že ho máš rád. Udělej to hned.
Nemysli si: "Ale moje maminka, moje žena ? ta to přece ví."
Snad to vědí. Ale tobě nic neudělá, když jim to zopakuješ.

Obláčkové pondělí

4. září 2006 v 9:03 Pro dnešní den
Slova pro dnešní den:
NEJSEM BEZVÝZNAMNÁ ANI PŘÍLIŠ DŮLEŽITÁ,
A NEMUSÍM NIKOMU NIC DOKAZOVAT.
DNES MĚ NIC NEROZHÁZÍ.
ROZHODLA JSEM SE BÝT V KLIDU.
PŘÍRODA VÁS ZVE ...
Jděte na procházku.
Nasyťte svou duši krásou přírody.

ZAČÍNÁME

4. září 2006 v 8:51 ŠKOLA TAROTU
ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA "UČIT SE JE RADOST"
VÁS ZVE DO ŠKOLY TAROTU
ANEB TAROT ŽIVOTA A TAROT V NAŠEM ŽIVOTĚ
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená ukazovat, že to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
(Z knihy Iluze od Richarda Bacha)
Zvu vás do školičky tarotu, která se skládá ze základní školy, ke které patří pokračovačka a závěrečka.
Základní škola trvá 6 víkendů nebo 18 dnů (dopoledne nebo odpoledne )
Pokračovačka ZŠ trvá také 6 víkendů nebo 18 dnů.
Závěrečka ZŠ trvá 1 víkend nebo 2 dny.
V případě zájmu je možné pokračovat střední školou.
Tato škola je vhodná pro kohokoli, kdo má zájem o život i pro toho, kdo cítí, že ho život vyzývá, aby se odevzdal moudrosti, síle a vedení vlastního Já.
Pokud člověk ví, co chce prožít, pak mu ani jeho vlastní myšlenky nestojí v cestě - naopak tento člověk si plně uvědomuje, že KAŽDÁ jeho myšlenka tvoří jeho budoucnost.
Tato škola může pomoci oprostit se od zábran a obav a dívat se na život jako na bezpečné místo. Vnímat život i z jeho slunečné strany.
Tarot nevyřeší problémy člověka, může však pomoci pochopit, kde se vzaly a proč.
V případě zájmu o studium ve škole Radosti z učení se můžete přihlásit na emailové adrese :
nebo na telefonním čísle:
607 600 024
311 51 24 88
Školné je rozděleno podle platby a zájmu o základní školu. Můžete dokončit pouze základní školu a pokračovačku a závěrečku nechat na později. To je na každém z vás, jak se chce vzdělávat.
Platba školného za základní školu je 5000,- při platbě najednou, před začátkem ZŠ.
Můžete platit i každý víkend zvlášť - tzn. 1000,- Kč/víkend
nebo zálohově - záloha 1500,- Kč a pak devět měsíců 500,- Kč
Platba pokračovačky je stejná.
Platba závěrečky je 1500,- Kč
Těším se na vás všechny, kteří máte zájem o novou možnost kouzelného života s tarotem.
Termín začátku školního roku si spolu upřesníme.
Hezké dny vašeho života
Ivana Justychová